Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Ιερομόναχος Ιγνάτιος Γρηγοριάτης.

Print

Ἱερός προσκυνηματικὸς Ναός

Ἁγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Ξόγκα Ἄργους Ἄργολίδος

 

 

Πρὸς

Κύριον Κωνσταντῖνον Φωτόπουλον

Κύριον Κωνσταντῖνον Μπουσδέκη

Διευθύνοντας τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς»

ἐν τῷ Μαρουσίῳ Ἀττικῆς

 

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ κύριε Κωνσταντῖνε Φωτόπουλε καὶ κύριε Κωνσταντῖνε Μπουσδέκη, χαιρετίζουμε ἀπὸ καρδίας ἐσᾶς, τοὺς πολυτίμους συνεργάτας σας καὶ τὸ πολὺ σηματνικὸ ἔργο σας στὸ χῶρο τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

Ἔδῶ καὶ τέσσαρα χρόνια ἔρχεσθε κατ’ ἔτος κατόπιν προσκλήσεώς μας στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Ξόγκα Ἄργους Ἀργολίδος καὶ ψάλλετε στὴν Ἱερὰ ἀγρυπνία ποὺ τελοῦμε πρὸς τιμὴν τοῦ ἀγίου Ὁσιομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Νέου. Ἡ ταιαύτη παρουσία σας λαμπρύνει μεγάλως τὴν ἐν λόγῳ πανήγυρήν καὶ χαρίζει εἰς ὅλους μας, κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν, πολλὴν πνευματικὴν εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν. Μὲ τὰ ἀργὰ καὶ ὡραιότατα μουσικὰ μέλη σας μᾶς κατανύσσετε καὶ μᾶς γεμίζετε νοῦν καὶ καρδίαν μὲ ἱερὸν θάμβος καὶ ἔκπληξιν. Τέτοιες ἀγρυπνίες μόνον στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐξ ὅσων καλῶς γνωρίζουμε, λαμβάνουν χώραν. Ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ συνδυἀζετε φυσικὰ καὶ ἁπλὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ψαλτικὴ τέχνη στὸ μεγαλεῖο της μαζὶ μὲ τὸ πηγαῖο ὑψηλὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ παραδοσιακὸ ὕφος ποὺ σᾶς διακρίνουν καὶ ποὺ δυστυχῶς σπάνια συναντᾷ κανεὶς στὶς ἡμέρες μας. Ἡ ὅλη παρουσία σας στὸ Ἱ. Προσκύνημά μας ἀποτελεῖ ὁμολογουμένως μεγάλη εὐλογία Θεοῦ. Μᾶς ἔχετε χαρίσει πράγματι, τέτοιες ὡραῖες ἀγρυπνίες, οἱ ὁποῖες εἰλικρινά, λέγαμε νὰ μὴ τελειώσουν ποτέ. Μὲ τὶς θαυμάσιες βυζαντινές μελῳδίες σας κάθε φορὰ μᾶς διδάσκετε πῶς νὰ δοξολογοῦμε θεάρεστα τὸν Τρισάγιον Θεόν μας καὶ νὰ τιμᾶμε ἀληθινὰ τοὺς Ἁγίους Του· δηλαδὴ νὰ Τὸν δοξολογοῦμε ταπεινά, καρδιακά, εἰρηνικὰ ἀλλὰ καὶ ἀρχοντικά. Μᾶς ὑπενθυμίζετε τὸ αὐτονόητον· νὰ προσφέρουμε στὸν Κύριόν μας ὅ, τι καλύτερο ἔχουμε καὶ τὸν καλύτερο ἑαυτό μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμὰ γι’ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη παρουσία σας στὸ Ἱερὸ Προσκύνημά μας καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ συνεχισθῇ χάριτι Θεοῦ καὶ στὸ μέλλον γιὰ πολλὰ χρόνια.

Ἑπὶ τῇ συμπληρώσει πενταετοῦς λειτουργίας τῆς Σχολῆς σας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ἐπαινοῦμε τὴν θεάρεστον αὐτὴν πρωτοβουλίαν σας καὶ σᾶς συγχαίρουμε ἐνθέρμως γι’ αὐτὸ τὸ πολὺ σημαντικὸ ἔργο σας στὸ χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἐργάνων, ποὺ ἐπιτελεῖτε μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια, ὑπευθυνότητα καὶ εὑρύτητα, ἀκολουθοῦντες πιστὰ στὰ ἴχνη τῶν μεγάλων Μουσικοδιδασκάλων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς τέχνης τοῦ Ὀρθοδόξου γένους μας. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως νὰ συνεχίσετε μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ μας αὐτὴν τὴν πολύτιμον καὶ ἀξιοθαύμαστον προσφοράν σας πρὸς τὴν Ἁγίαν μας Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸν πιστὸν λαὸν μας ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλον τὸν κόσμον, καλλιεργοῦντες ἀόκνως αὐτὸν τὸν ἀνεκτίμητον πνευματικὸν θυσαυρὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς μας, ἐμβαθύνοντες σ’ αυτόν, ἐμπλουτίζοντες αὐτὸν καὶ καθηκόντως προβάλλοντες αὐτὸν ἀριστοτεχνικῶς καὶ μὲ τὸ ἀπαραίτητον ἐκκλησιαστικὸν ἦθος καὶ παραδοσιακὸν ὕφος παντοῦ.

Ὑγιαίνετε εἰς ἔτη πολλὰ καὶ χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ψάλατε Αὐτῷ πάντοτε ἐν συνέσει καὶ ἁπλότητι καρδίας. Ὁ Κύριος νὰ εὐλογῇ πλούσια ὅλους ἐσᾶς καὶ τὸ πολὺ σπουδαῖο ἔργο σας, τὸ ὁποῖον πράγματι εἶναι ἕνας ἱερὸς ἆθλος. Καλὸ κουράγιο! Ὁ Χριστός μας, ὁ Ὑπερύμνητος καὶ Ὑπερευλογημένος εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, νὰ εὐοδώνῃ τοὺς ὑψηλοὺς καὶ εὐγενεῖς στόχους σας πρὸς δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καὶ ἔπαινον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Διὰ τὸ Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου

Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Γρηγοριάτης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο γράμμα:
 
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.