Ιερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης

Print

Ἅγιον Ὄρος τῆς Κυρίας Θεοτόκου

 

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου

12ῃ/15ῃ Ἰουλίου 2013

 

 

Πρός

κ. Κων/νον Φωτόπουλον,

κ. Κων/νον Μπουσδέκην

"Σχολεῖον Ψαλτικῆς"

Δημ. Γούναρη 89, Μαρούσι 15125

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέ χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας διά τῆς παρούσης μου ἐπιστολῆς, ἔχοντας τήν ὁλόθυμη εὐλογία τοῦ ἁγίου Γέροντός μου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἀρχιμ. Γεωργίου, γιά νά σᾶς ἐκφράσω ὅσα ἀπό καιρό ἐπιθυμοῦσα, δεδομένης ἄλλωστε τῆς ἀπό ἐτῶν ἤδη γνωριμίας μας καί συνεργασίας μας στά θέματα τῆς ἱερᾶς τέχνης τῆς ψαλτικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατ᾿ ἀρχήν θέλω καί γραπτῶς νά σᾶς εὐχαριστήσω καί ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, ὡς ὑπεύθυνος τοῦ ἐν Αὐλίδι Βοιωτίας ἱεροῦ Μετοχίου ἡμῶν τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας καί τῶν ἐν Ἄθῳ Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, γιά τήν ἀπό ἐτῶν μετά προθυμίας ψαλτική διακονία σας στίς πανηγύρεις Αὐτοῦ. Πανθομολογουμένως λαμπρύνετε πάντοτε καί ὀμορφαίνετε τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς ἁγιορειτικῆς ἀγρυπνίας μας, τήν ὁποία εὐλογεῖ καί τιμᾶ μέ τήν παρουσία του ὁ ἐπιχώριος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος. Ἡ κατανυκτική καί σεμνή ψαλμωδία σας τέρπει πνευματικά τό ἐκκλησίασμα καί βοηθεῖ ὅλους μας στήν προσευχή καί τήν ἐν γένει συμμετοχή στό ἱερό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε ἡ ἀναδυόμε-νη ἐν Χριστῷ χαρά καί γλυκύτητα μέσα στήν ὡραία ἀτμόσφαιρα τῆς ἱερᾶς ἀκο-λουθίας, νά μᾶς συνοδεύη γιά καιρό ἐνισχύοντάς μας στόν ταπεινό ἀγῶνα καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Ὅμως χαιρόμεθα πολύ καί γιά τό ἔργο πού συντελεῖται, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, στήν σχολή σας. Ὅπως ἰδίοις ὄμμασι καί ὠσίν διεπιστώσαμε, μέ σωστή μεθόδευσι καί ἀρχές, μέ ἄξια καθοδήγησι καί διαποίμανσι τῶν σεβαστῶν πνευματικῶν Πατέρων καί γονέων σας, ὅσο καί μέ σύνεσι, σεμνότητα καί ταπεινή διάθεσι, προβάλλετε καί διδάσκετε τά ἱερά καί ὅσια, τό γνήσιο ψαλτικό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἡ θεία Λατρεία στήν Ἐκκλησία μας, τό κέντρο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς μας, χρήζει ἰδιαιτέρας ὄντως προσοχῆς καί δή στίς παροῦσες περιόδους πού διερχόμεθα. Οἱ πλεῖστοι ὀρθόδοξοι νέοι μας, οἱ ἐπηρεασμένοι ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῶν καιρῶν μας, ἀποκομμένοι ἀπό τήν κατήχησι, τήν θεολογία, τήν χαρά καί τήν ὅλη ἐν Χριστῷ ζωή τῆς Πίστεώς μας, μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, π.χ. σέ μιά ἀγρυπνία, μέ ἐλάχιστο φωτισμό καί τήν διακριτική, χαμηλόφωνη ἀκουστική μποροῦν νά χαροῦν καί νά ἀπολαύσουν τήν σεμνή προσευχητική ψαλμωδία, καί ἔτσι νά ἑλκυσθοῦν πρός Χριστόν.

Ὅλα αὐτά τά ὡραῖα διακρίνουμε ὅτι τά κατανοήσατε στήν ψαλτική σας καί γιά αὐτά ἀγωνίζεσθε. Γι᾿ αὐτό καί ψάλλετε σωστά, παραδοσιακά, χωρίς νεωτερισμούς, χωρίς ἐπιτηδεύσεις καί κοσμικούς τρόπους. Κυρίως ἀγωνίζεσθε νά προσεύχεσθε, ὅταν ψάλλετε. Ἀφού ὁ ταπεινός προσευχόμενος ψάλτης -πού προσεύχεται στόν Θεό γιά τήν σωτηρία του- μπορεῖ καί νά ἀποδίδη τό ἀδόμενο νόημα σωστά πρός βοήθειαν καί τοῦ συμπροσευχομένου ἀδελφοῦ του.

Γιά ὅλα αὐτά ταπεινά σᾶς ἐπαινοῦμε, ἀδελφοί, καί σᾶς εὐχαριστοῦμε! Ἐσᾶς προσωπικῶς ἀλλά καί τούς παιδαγωγούς σας ἐν Χριστῷ. Βοηθεῖτε μέ τόν τρόπο καί τόν ἀγῶνα σας τήν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία νά ἑνώνη ψυχές μέ τόν Χριστό.

Εἴθε ὁ ἅγιος Θεός νά σᾶς ἀξιώνη νά διακονῆτε τήν ἁγία Ἐκκλησία Του ὅσο ζῆτε, νά σᾶς κατευθύνη ἐσᾶς καί τήν ὡραία σχολή σας εἰς ὁδούς εὐθείας, κατά τό ἅγιο θέλημά Του, πρός δόξαν Αὐτοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν. Ἀμήν!

Ἱερομ. Φιλόθεος Γρηγοριάτης

ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός σας