Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, Καθηγούμενος Ι. Μ. Διονύσου.

Print

Ἐν τῇ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τῇ 5ῃ/18ῃ.7.2013

 

 

 

 

 

Πρὸς τὸν

Βυζαντινὸν Χορὸν «Ἐν Ψαλτηρίῳ»

Δημ. Γούναρη 89

15126 Ἀθῆναι

 

 

Ἀγαπητοὶ καὶ θεοφιλεῖς νέοι, οἱ ἀπαρτίζοντες

τὸν Βυζαντινὸν Χορὸν «Ἐν Ψαλτηρίῳ»,

 

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

 

Ἀναπαυθέντες τὰ μέγιστα ἐκ τῆς ἰεροψαλτικῆς διακονίας Ὑμῶν, κατὰ τὴν πρόσφατον ἀγρυπνίαν τῆς Πανηγύρεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπί τῷ Γενεθλίῳ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, σπεύδομεν διά τοῦ παρόντος ἱεροσφραγίστου καὶ ἐνυπογράφου Μοναστηριακοῦ ἡμῶν γράμματος ὅπως εὐχαριστήσωμεν καὶ αὖθις Ὑμᾶς, ἐξ ὅλης ψυχὴς καὶ καρδίας. Ἀληθῶς κατὰ πολὺ συνεκινήσατε ἡμᾶς και κυριολεκτικῶς ἐκαρδιώσατε, ἀφ’ ἑνός μὲν διὰ τῆς ἀρίστης καὶ ἐκείνων τοῦ ἀναστήματος τῆς Μονῆς ἡμῶν, τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάσαφ τοῦ Διονυσιάτου. Ἀφ’ ἑτέρου δε καὶ κυρίως, διά τοῦ σεμνοῦ, ἱεροπρεποῦς καὶ κατανυκτικοῦ ὕφους τῆς ψαλμωδίας Ὑμῶν ἱερόν, θεάρεστον καθ’ ὅτι οὐχ ἁπλῶς τέρπει τάς ἀκοάς ἀλλὰ διακονεῖ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου ὑπὲρ οὐ Χριστὸς ἀπέθανε.

Αὐτοῦ τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν χάριν ἄμα δὲ καὶ τὴν ἐνίσχυσιν εὐχόμεθα Ὑμῖν πλουσίως εἰς τε τὸν βίον καὶ τά θεοφιλῆ ἔργα Ὑμῶν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου τοῦ Ἀκαθίστου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ ἐφόρου τῆς Μονῆς ἡμῶν καὶ πάντων τῶν Διονυσιατῶν καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατὲρων.

Ἐφ’ οἶς καὶ διατελοῦμεν μετὰ πολλῆς τῆς πατρικῆς ἀγάπης πάντοτε.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το αρχικό γράμμα του Γέροντα: